Add files via upload

crypto-aes
hexthat 4 years ago committed by Scott Shawcroft
parent f7b17f711a
commit aa9a1c538c
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: FD0EDC4B6C53CA59

@ -164,19 +164,19 @@ msgstr "'S' hé 'O' bù zhīchí géshì lèixíng"
#: py/compile.c
msgid "'align' requires 1 argument"
msgstr "\"duìqí\" xūyào 1 gè cānshù"
msgstr "'align' xūyào 1 gè cānshù"
#: py/compile.c
msgid "'await' outside function"
msgstr "\"děngdài\" wàibù gōngnéng"
msgstr "'await' wàibù gōngnéng"
#: py/compile.c
msgid "'break' outside loop"
msgstr " xúnhuán"
msgstr "'break' wàibù xúnhuán"
#: py/compile.c
msgid "'continue' outside loop"
msgstr "'jìxù' wàibù xúnhuán"
msgstr "'continue' wàibù xúnhuán"
#: py/compile.c
msgid "'data' requires at least 2 arguments"
@ -192,11 +192,11 @@ msgstr "'label' xūyào 1 cānshù"
#: py/compile.c
msgid "'return' outside function"
msgstr "fǎnhuí wàibù hánshù"
msgstr "'return' wàibù gōngnéng"
#: py/compile.c
msgid "'yield' outside function"
msgstr "\"shōuyì lǜ\" wàibù gōngnéng"
msgstr "'yield' wàibù gōngnéng"
#: py/compile.c
msgid "*x must be assignment target"
@ -278,7 +278,7 @@ msgstr "Lìng yīgè fāsòng yǐjīng jīhuó"
#: shared-bindings/pulseio/PulseOut.c
msgid "Array must contain halfwords (type 'H')"
msgstr "Shùzǔ bìxū bāohán bàn zìshù (lèixíng'H')"
msgstr "Shùzǔ bìxū bāohán bàn zìshù (type 'H')"
#: shared-bindings/nvm/ByteArray.c
msgid "Array values should be single bytes."

Loading…
Cancel
Save